Breaking News
zh-hantjaen

Cantonese Vocabulary – Shopping

Shopping
I need… 我要… Ngóh yiu…
expensive 貴 gwai
cheap 平 pèhng
…toothpaste. …牙膏. ngàh gōu.
…a toothbrush. …牙刷. ngàh chaat.
…tampons. …衛生巾. waihsāng’gān.
…soap. …番挸. fāan’gáan.
…shampoo. …洗頭水. sái’tàuhséui.
…pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) …止痛藥. jí’tung yeuhk.
…cold medicine. …感冒藥. gám’mouh yeuhk.
…stomach medicine. …胃藥. waih yeuhk.
…a razor. …剃鬚刀. taisōudōu.
…an umbrella. …遮. jē.
…sunblock lotion. …太陽油. taaiyèuhngyàuh.
…a postcard. …名信片. mìhngseunpín.
…postage stamps. …郵票. yàuhpiu.
…batteries. …電池. dihnchìh.
…writing paper. …信紙. seunjí.
…a pen. …筆. bāt.
…English-language books. …英文書. Yīngmàhn syū.
…English-language magazines. …英文雜誌. Yīngmàhn jaahpji.
…an English-language newspaper. …英文報紙. Yīngmàhn boují.
…an English-English dictionary. …英英字典. Yīngyīng jihdín.


Do you have this in my size? 呢件有冇我個碼呀? Nī gihn yáuh-móuh ngóh go má a?
How much? 幾多錢呀? Géidō chín a?
Would you take _____? 收唔收_____嘎? Sāu-m̀h-sāu _____ gah?
Do you ship (overseas)? 你哋送唔送貨(去外國)嘎? Néihdeih sung-m̀h-sung fo (heui ngoihgwok) gah?


That’s too expensive. 太貴啦. Taai gwai la.
I can’t afford it. 我俾唔起. Ngóh béi m̀h héi.
I don’t want it. 我唔想要. Ngóh m̀h séung yiu.
You’re cheating me. 你呃緊我嘅. Néih āk gán ngóh gé.
I’m not interested. 我冇興趣. Ngóh móuh hing cheui.
OK, I’ll take it. 好, 我要呢件. Hóu, ngóh yiu nī gihn.
Can I have a bag? 可唔可以俾個袋我呀? Hó-m̀h-hó’yi béi go dói ngóh a?

About Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 + fifteen =

WhatsApp chat